இலங்கையில் இணையத்தின் எதிர்காலம் பற்றி ICANN கலந்துரையாடல்

December 16, 2017 admin 0

உள்ளூர் மொழிகளிலும் எழுத்து வடிவங்களிலும் டொமைன் பெயர்களை உருவாக்குவது பன்மொழி இணையத்திற்கான பாதையை வகுக்கிறது. ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பெயர்கள் மற்றும் இலக்கங்களுக்கான இணையக் கூட்டுத்தாபனம், அதாவது The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) என்ற அமைப்பு இன்று, இணையத்தின் டொமைன் பெயர் அமைப்பின் அதாவது, Internet’s Domain Name System (DNS)-இன் பரிணாமம் பற்றியும் இலங்கைக்கு அதன் சாத்தியமான சிக்கல் பற்றியும் கலந்துரையாடியது. தனது […]

Have Bennelong voters lost their appetite this by-election?

December 16, 2017 admin 0

“Two Bennelong Bruisers, please.” That was the prime minister at Gladesville Public School’s by-election barbecue this morning, ordering a couple of aptly-named sausages. After five weeks of mud-slinging over this crucial north Sydney seat, both sides must be feeling a little bruised. Prime Minister Malcolm Turnbull tucks into a ‘Bennelong […]

Facebook defends itself against social media critics

December 16, 2017 admin 0

(Reuters) — Facebook Inc on Friday struck back against scientific researchers and tech industry insiders who have criticized the world’s biggest social media network and its competitors for transforming how people behave and express emotion. Facebook, in a corporate blog post, said that social media can be good for people’s […]

First-time homebuyer out more than $36000 in spear phishing scam

December 16, 2017 admin 0

HOUSTON – (KSAT) — A Texas woman lost more than $36,000 this fall after scammers used an elaborate email spoofing technique called ‘spear phishing’ to convince her to wire the down payment and closing costs for a home to a different bank account. Jaime Leeper, a first-time homebuyer, discovered the […]

How to Start a Blog for Your Business That Actually Makes Money

December 16, 2017 admin 0

Photo credit: pathdoc/Shutterstock “Content marketing” has long been a buzzword among marketers and business owners. Problem is, getting started is a pain and actually turning a profit through blogging for your business is much easier said than done. Here’s how you can get started in five simple steps. So you’ve […]

Letter: A failed Mohawk effort would be devastating

December 15, 2017 admin 0

To the editor: The Mohawk Theater in North Adams can and should be renovated. I agree with most readers and North Adams residents who argue that the theater has sat idle for too long. In fact, I believe the need for the theater is greater now than ever. More families […]

Battle Over Long-Awaited .Gay Internet Domain Can Continue

December 15, 2017 admin 0

Dec 15, 2017 / by Battle Over Long-Awaited .Gay Internet Domain Can Continue The fate of internet domain .gay is one step closer to conclusion. Dotgay LLC, whose bid to control the domain is on hold, may finally find out whether it can operate the domain on behalf of the […]